Hippit

Algemene voorwaarden

Van: HiPPit, grafisch ontwerp, Händellaan 7, 1272 EE Huizen.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen HiPPit, design for print & web, hierna te noemen HiPPit, en een opdrachtgever, waarop HiPPit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes
De door HiPPit gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. HiPPit is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Zet-, druk- of andere proeven
De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van HiPPit ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan HiPPit terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat HiPPit de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. HiPPit is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 4. Afwijkingen
Tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: oplages tot 20.000 eenheden: 10% en oplages van 20.000 en meer: 5%

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. HiPPit zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HiPPit het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HiPPit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HiPPit worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HiPPit zijn verstrekt, heeft HiPPit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. HiPPit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HiPPit is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HiPPit de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Auteursrechten etc.
1. De opdrachtgever garandeert HiPPit, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart HiPPit zowel inals buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is HiPPit bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat HiPPit door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal HiPPit de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft HiPPit steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
4. De door HiPPit volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor HiPPit bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door HiPPit het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door HiPPit in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 7. Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door HiPPit vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van HiPPit, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. HiPPit is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
3. HiPPit is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien HiPPit en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door HiPPit zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat HiPPit instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 8. Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. HiPPit zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan HiPPit van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door HiPPit worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever HiPPit op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
4. De opdrachtgever verleent HiPPit pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met HiPPit door hem in de macht van HiPPit worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan HiPPit verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 9. Contractsduur; uitvoeringstermijn
Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever HiPPit derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 10. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatíe geldt als vertrouwelijk als dít door de andere partij is medegedeeld of als dít voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt HiPPit zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door HiPPit verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van HiPPit worden verveelvoudígd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. HiPPit behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Wijzigen, opzeggen of ontbinden van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HiPPit zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal HiPPit de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal HiPPit daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal HiPPit geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg ís van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
5. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee weken in acht te nemen.
6. De vorderingen van HiPPit op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - na het sluiten van de overeenkomst aan HiPPit ter kennis gekomen omstandigheden geven HiPPit goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien HiPPit de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

Artikel 13. Gebreken: klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan HiPPit.
2. Indien een klacht gegrond is zal HiPPit de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient voor de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal HiPPit slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17. (Aansprakelijkheid).
3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 14. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, kosten van derden.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van HiPPit, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, kosten van derden.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien HiPPit met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is HiPPit niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: HiPPit mag stijgingen in de loon- en materiaalkosten doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. 7. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 15. Betaling
1 . Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, - of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van HiPPit - of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar IBAN: NL92INGB0004898416 t.n.v. HiPPit te Huizen Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 16. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever ín gebreke of ín verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
2. De opdrachtgever is jegens HiPPit de door HiPPit gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aan toont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien HiPPit en de opdrachtgever met betrekkíng tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van HiPPit is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden níet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van HiPPit of haar leidinggevende ondergeschikten. De clausule bevat een algemene beperking tot een bepaald vastgesteld bedrag. Er zijn nuanceringen mogelijk: - de aansprakelijkheid voor de gedragingen van bepaalde personen is beperkt of uitgesloten; - de aansprakelijkheid voor bepaalde vormen van níet-nakoming is beperkt (bijvoorbeeld een andere aansprakelijkheidslimiet voor niet of te late nakoming dan voor gebrekkige nakoming); - de aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade is beperkt of uitgesloten (bijvoorbeeld: een andere aansprakelijkheidslímiet voor personenschade dan voor zaakschade of zuivere vermogensschade, zoals stagnatieschade, winstderving enz.).

Artikel 18. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhindert, en die niet aan HiPPit zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (índien en voorzover deze omstandigheden de nakomíng onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan díe van HiPPit, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van HiPPit; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; níet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan HiPPit afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. HiPPit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat HiPPit haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van HiPPit opgeschort. lndien de periode waarin door overmacht nakomíng van de verplichtingen door HiPPit niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien HiPPit bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. HiPPit blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen HiPPit en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden
HiPPit is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. HiPPit zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.


De volgende artikelen gaan over het gebruik van MaxiCMS

Begripsomschrijvingen MaxiCMS:
Het programma MaxiCMS. MaxiCMS B.V.: MaxiCMS B.V., de maker van MaxiCMS

Uitgangspunt
Via het internet kan opdrachtgever MaxiCMS gebruiken. Opdrachtgever mag anderen uitdrukkelijk geen toegang verschaffen tot MaxiCMS tenzij de ander een collega is.

Artikel 22. Werking en onderhoud
Opdrachtgever gaat akkoord met de werking van MaxiCMS. Hippit kan niet aansprakelijk worden gesteld en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet, niet goed of niet volledig functioneren van MaxiCMS. MaxiCMS B.V. mag MaxiCMS altijd aanpassen. Dit zal normaliter gebeuren om verbeteringen aan te brengen doch MaxiCMS B.V. is dit niet verplicht.

Artikel 23. Rechten
Opdrachtgever en Hippit hebben uitdrukkelijk geen rechten voor wat betreft de sourcecode van MaxiCMS. Het kopiëren of verveelvoudigen van de software op een andere server of locatie (ongeacht het doel hiervan, waaronder verdere verveelvoudiging of herdistributie) is uitdrukkelijk verboden tenzij met schriftelijke toestemming van MaxiCMS B.V..

Artikel 24. Database
Hippit is niet verantwoordelijk voor de database die door de opdrachtgever bewerkt wordt. Hippit kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud, noch voor de staat waarin de database zich bevindt.

Artikel 25. Schade
Hippit kan niet aansprakelijk worden gesteld en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het gebruik en / of de gevolgen van het gebruik van MaxiCMS. Schade die is ontstaan door het gebruik van MaxiCMS, van welke aard dan ook, ongeacht hoe de schade is ontstaan, alsmede gevolgschade kan nimmer op Hippit worden verhaald.

Artikel 26. Problemen
MaxiCMS wordt gebruikt "zoals het is". Als zich problemen voordoen, dan kan de opdrachtgever contact opnemen met Hippit. Hippit kan contact opnemen met MaxiCMS B.V.. MaxiCMS B.V. is niet verplicht om de problemen op te lossen.

Artikel 27. Beveiliging
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van het wachtwoord. Hippit is nimmer verantwoordelijk voor enig geleden schade, daarbij inbegrepen gevolgschade, veroorzaakt door het gebruik van het account of het wachtwoord door onbevoegden. Hippit aanvaardt geen aansprakelijkheid indien derden inbreken op de database.

Artikel 28. Kosten
De licentie voor het gebruik van MaxiCMS geldt steeds voor één jaar, lopende vanaf het moment van aanvang c.q. verlenging, en alleen indien de factuur voor dat specifieke jaar betaald is. De kosten voor het gebruik van MaxiCMS is vooraf met de opdrachtgever afgesproken.

Artikel 29. Beschikbaarheid webserver
De webservers voor MaxiCMS zijn door MaxiCMS B.V. bij een daarvoor gespecialiseerd bedrijf ondergebracht. Hippit kan niet verantwoordelijk worden gesteld en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een webserver tijdelijk niet beschikbaar is. Mocht een webserver tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan zal MaxiCMS B.V. alles in het werk stellen om de webserver weer zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen, doch MaxiCMS B.V. is hierbij afhankelijk van derden.

Artikel 30. Voortzetting en opzeggen
Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet opzegt, wordt de licentie voor MaxiCMS steeds automatisch met één jaar verlengd. Opdrachtgever kan opzeggen via de reguliere post. Opdrachtgever mag ook opzeggen via de e-mail of telefonisch. De opzegging moet minimaal 1 maand vóór het aflopen van de licentieperiode door Hippit zijn ontvangen. De licentieperiode staat op de factuur vermeld. Prijsstijgingen worden altijd minimaal 1 maand van te voren doorgegeven.
telefoonnummer 036 7851912
Hippit - www.hippit.nl - info@hippit.nl
Handellaan 7, 1272 EE Huizen

Hippit zal via e-mail de opzegging bevestigen. Bewaar deze e-mail goed! Het is uw bewijs van opzegging. In geval van reclame, dient u deze e-mail met de bevestiging te tonen. Zonder deze e-mail is reclame uitdrukkelijk niet mogelijk.

Artikel 31. Webhosting, domeinnamen, mail en SSL, IP-adressen
Dit artikel geldt alleen indien webhosting en / of domeinnamen en / of SSL-certificaten en / of IP-adressen via Hippit worden afgenomen. De opzegging van Webhosting dient minimaal 1 maand vóór het aflopen van de licentieperiode door Hippit te zijn ontvangen. De opzegging van domeinnamen, SSL-certificaten, IP-adressen dient minimaal 2 maanden vóór het aflopen van de licentieperiode door Hippit te zijn ontvangen. Hippit bevestigt de opzegging zoals in artikel 30 is vermeld.

Artikel 31.A Mailadressen bij domeinaam
Bij het MaxiCMS abonnement is één domeinnaam inbegrepen en de mogelijkheid tot het gebruik van e-mailadressen. Hippit is niet verantwoordelijk voor de installatie voor deze mail. Hiervoor dient de klant zelf een ICT-er in te schakelen. Klant ontvangt hiervoor een handleiding om e.e.a. te installeren op zijn/haar computer. Klant is zelf verantwoordleijk voor de backup van deze mail op zijn/haar computer.

Artikel 32. Akkoordbevinding
Door gebruik te maken van het CMS gaat opdrachtgever akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Instagram